Yleiset sopimusehdot

KANIVA:n Kotisivu- ja verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen Soveltaminen Ja Voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan KANIVA:n (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittamiin palveluihin. Sopimuksen osapuolina ovat palveluntarjoaja ja palvelua käyttävä tai sen tilannut taho (jäljempänä asiakas). Nämä sopimusehdot on julkaistu 10.3.2024 ja ne astuvat voimaan heti. Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja.

2. Sopimuksen Kohde

Sopimuksella sovitaan asiakkaan tilaamasta palvelusta tai palveluista, jonka palveluntarjoaja asiakkaalle toimittaa. Palveluiden käyttämiseen liittyviin muiden yritysten palveluihin, kuten esimerkiksi asiakkaan internet-yhteyksiin, ei sovelleta näitä ehtoja, vaan niiden yritysten ehtoja, jotka tarjoavat kyseiset palvelut.

3. Sopimuksen Syntyminen Ja Siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköisesti.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä ilmoittamalla tästä asiakkaalle.

4. Sopimuskauden Pituus Ja Sopimuksen Purku

Sopimuskauden pituus on sama kuin sivustolla ilmoitettu laskutuskauden pituus, pääsääntöisesti 12 kk. Sopimus jatkuu automaattisesti samanmittaisella sopimuskaudella, mikäli sitä ei ole irtisanottu vähintään 30 päivää ennen uuden sopimuskauden alkamista.

Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan sopimuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä.  Irtisanominen on tehtävä sähköpostitse tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla, mikäli ilmoitettu.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa palvelun välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas olennaisesti rikkoo sopimusehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa rikkomusta koskevan ilmoituksen saatuaan tai mikäli palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai muu force majeure –tilanne). Tällöin palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa taikka veloittaa maksu jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kuluista tai kustannuksista palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tai jäädyttää palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli  asiakkaan lasku on maksamatta vielä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua laskun eräpäivästä.

5. Kuluttaja-Asiakkaiden Tyytyväisyystakuu / Peruuttamisoikeus

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen tilaamaansa palveluun, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa 14 päivän kuluessa palvelun toimituksesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tyytyväisyystakuu ja siihen liittyvä peruutusoikeus soveltuvat ainoastaan ensimmäisen laskutuskauden osalta eikä sitä sovelleta ensimmäistä laskutuskautta seuraaviin laskutuskausiin.

Tyytyväisyystakuu ja siihen liittyvä peruuttamisoikeus ei koske verkkotunnustilauksia, SSL-sertifikaatteja tai muita asiakkaalle rekisteröitäviä tuotteita. Peruuttamisoikeus ei koske myöskään asiakkaan tilauksesta tai pyynnöstä tehtyjä asennus-, muokkaus- tai muita tuntilaskutukseen perustuvia työtehtäviä.

Mikäli asiakas peruu webhotellin tai muun palvelun, jonka hinta sisältää verkkotunnuksen rekisteröinnin, veloitetaan asiakasta mahdollisista rekisteröidyistä verkkotunnuksista hinnaston mukaisesti.

Mikäli asiakas peruuttaa jo aloitetun tai valmiin web-sivuston tai verkkokaupan tilauksen, asiakkaalta veloitetaan 50% korvaus sovitusta tilauksen kokonaishinnasta (sivut ja ylläpito). Tämä korvaus lasketaan kokonaishinnasta eikä osamaksuhinnasta, ja se veloitetaan kertaluontoisena laskuna 14 päivän maksuajalla.

6. Hinnastot, Maksut Ja Laskutus

Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamien laskutustietojen perusteella, sähköpostitse laskuna, maksulinkkinä tai verkkolaskuna.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu neljäntoista (14) päivän kuluessa eräpäivästä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden myös irtisanoa palvelun kohdan 5 mukaisesti välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä. Palveluntarjoajalla on oikeus periä suljetun palvelun uudelleen avauksesta hinnaston mukainen maksu.

Mikäli asiakas laiminlyö laskujen maksamisen ja maksumuistutukset, tai jos asiakas on valinnut 12 kuukauden palvelupaketin mutta laiminlyö maksunsa, KANIvalla on oikeus periä maksamattomat kuukausimaksut ja myydä saatavat laskut ulkopuoliselle perintäyritykselle.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskun huomautusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut laissa määriteltyjen kustannusten mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus periä liikasuoritusten palautuksesta kohtuullinen korvaus palautuksesta syntyneistä kuluista.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnan muutoksiin, jotka johtuvat esimerkiksi tuotantokustannusten tai olosuhteiden muutoksista. Hinnan muutoksista ilmoitetaan viimeistään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen täytäntöönpanoa. Uudet hinnat astuvat voimaan kuitenkin vasta asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

Mikäli tilaus siirretään asiakkaan pyynnöstä asiakkuudelta toiselle useammin, kuin yhden kerran kalenterivuoden aikana, palveluntarjoaja varaa oikeuden laskuttaa seuraavista siirroista aiheutuneet kulut asiakkaalta.

7. Palvelun Toimittaminen

Palvelun toimitus alkaa välittömästi, kun asiakas on toimittanut kaikki palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen.

Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen tai SSL-sertifikaattien rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä palveluntarjoajasta riippumattomista syistä eikä palveluntarjoaja ole vastuussa tällaisista viivästyksistä. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

Asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä sähköisesti, tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla, seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta.

8. Palvelun Sisältö Ja Tuottaminen

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai teknistä toteutustapaa edellyttäen, että palvelun käytettävyys ja hyödynnettävyys pysyvät olennaisilta osiltaan samana kuin ennen muutosta. Palvelutarjoaja voi muuttaa palvelua myös lainsäädännön muutosten tai viranomaisten määräysten perusteella. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisista muutoksista asiakkaalle.

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun levytilaa vain oman yrityksen, yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen internet-käyttöä (jatkossa ”sivusto”) varten. Sivutilan jälleenmyynti on kuitenkin kielletty, pois lukien tähän tarkoitetut Jälleenmyyjä- ja VPS-palvelut.

Palvelun resurssien koko voi olla rajoitettu, jolloin tästä on ilmoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli resurssien käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa palveluntarjoaja oikeuden estää tai rajoittaa palvelun käyttöä tai tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Palveluntarjoajalla on oikeus priorisoida liikennettä tai muita resursseja sekä tarvittaessa puuttua asiakkaan palvelun käyttöön tai yksittäisiin prosesseihin, mikäli asiakkaan käyttö aiheuttaa häiriötilanteita tai haittaa palveluntarjoajalle tai muille asiakkaille.

Palveluun liittyvästä, tai sen kautta tehtävästä, suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia kotisivukäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoajalla on oikeus seurata palvelujen käyttöä sekä automaattisilla järjestelmillä että manuaalisilla tarkistuksilla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

9. Palveluntarjoajan Suorittamat Ylläpitotoimet

Palveluntarjoajalla on oikeus luoda asiakkaan palveluun, sivustolle,  tai muuhun järjestelmään ylläpitoa varten käyttäjätunnus tai vastaava pääkäyttäjän oikeudet kattava pääsyoikeus.  Asiakas vakuuttaa, että palveluntarjoajalla on myös oikeus perustaa vastaava käyttäjätunnus tai pääkäyttäjän oikeudet kattava pääsyoikeus sellaisiin kolmannen osapuolen järjestelmiin, joissa palveluntarjoaja toimii asiakkaan toimeksiannosta asiakkaan edustajana. Palveluntarjoaja saa käyttää tätä pääsyoikeutta vain asiakkaan suostumuksen perusteella tapahtuviin yksittäisiin toimenpiteisiin, paitsi seuraavissa tilanteissa:

  1. asiakkaalla on voimassa oleva ylläpitosopimus palveluntarjoajan kanssa, jonka puitteissa toimenpiteitä tehdään;
  2. palveluntarjoaja suorittaa palveluun teknisiä muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta palvelun sisältöön;
  3. palveluntarjoajan tai asiakkaan tietoturva, haitallisen käytön estäminen, verkkohyökkäys tai viranomaisen vaatimus edellyttävät välitöntä reagointia; tai
  4. muissa lain sähköisen viestinnän palveluista sallimissa tilanteissa.

Asiakas voi erikseen kieltää palveluntarjoajaa luomasta pääkäyttäjän pääsyoikeuksia palveluunsa. Mikäli esimerkiksi sopimuksen vastaista käyttöä, verkkohyökkäyksiä, palveluntarjoajan järjestelmiä haittaavaa käyttöä tai näihin rinnastettavaa toimintaa tapahtuu asiakkaan palvelussa tai sen kautta, eikä palveluntarjoajalla ole pääsyoikeutta tai mahdollisuutta tilanteen korjaamiseen muilla tavoin, palveluntarjoaja varaa oikeuden sulkea palvelu asiakasta kuulematta. Tällä perusteella suljetun palvelun avaamisesta voidaan periä palveluntarjoajan hinnaston mukainen avausmaksu.

Mikäli kolmas osapuoli sulkee asiakkaan toimeksiannosta asiakkaalle luodun palvelun esimerkiksi haitallisen käytön tai muun vastaavan kolmannen osapuolen sopimusehtojen vastaisen toiminnan takia, varaa palveluntarjoaja oikeuden veloittaa asiakkaalta tilanteen selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja/tai palvelun uudelleen avaamisesta hinnaston mukaisen avausmaksun.

10. Asiakkaan Oikeudet Ja Velvollisuudet

Asiakkaan tulee toimittaa palveluntarjoajalle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista asiakastietoihin välittömästi.

Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja asiakas vastaa kaikista asiakkaan käyttäjätunnuksella tehdyistä toimenpiteistä.

Asiakas on vastuussa kaikesta palveluun laitetusta materiaalista. Materiaali ei saa olla loukkaavaa, rikkoa tekijänoikeuksia tai olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa Suomen lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimien ja palveluiden luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty.

Haavoittuvuuksien tarkoituksellinen etsintä (mukaan lukien ns. penetration testing) palveluntarjoajan järjestelmistä on ehdottomasti kiellettyä ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden sulkea asiakkaan palvelut välittömästi asiakasta kuulematta, mikäli tällaista toimintaa havaitaan. Mikäli palveluntarjoajalle aiheutuu kohtuutonta haittaa tai ylimääräisiä kustannuksia tilanteen selvittämisestä, palveluntarjoaja voi veloittaa syntyneet kustannukset asiakkaalta. Tällä perusteella suljetun palvelun avaamisesta voidaan periä palveluntarjoajan hinnaston mukainen avausmaksu.

Mikäli asiakas löytää normaalin käytön puitteissa palveluntarjoajan järjestelmistä haavoittuvuuden tai sellaiseen rinnastettavan ongelman, edellä olevaa pykälää ei sovelleta. Asiakkaan tulee ilmoittaa löytämistään haavoittuvuuksista ja niihin rinnastettavista ongelmista palveluntarjoajalle ensi tilassa.

Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse. Erilaisten ostettujen osoitetietolistojen käyttö on kielletty suoramarkkinoinnissa palvelun kautta.

Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat päivitettynä ajan tasalle esimerkiksi tietoturvan osalta.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muista palveluun tallennetusta materiaalista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä palvelussa. Pois lukien sivuston kopiot, mikäli asiakas on tilannut ylläpitosopimuksen.

Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista palveluntarjoajan sähköisillä alustoilla tai toimittaa asiakkaalle sähköpostin välityksellä.

Asiakkaan on korvattava palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus- sekä muut kulut.

Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

11. Palvelun Virheet, Virheiden Korjaus Sekä Vahingonkorvaus

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien palveluissa, verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kahdeksan (8) päivän kuluessa sähköisesti, tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla

Palveluntarjoajan vastuu tämän sopimuksen nojalla rajoittuu summaan, joka vastaa enintään asiakkaan maksamaa maksua sinä kuukautena, jolloin rikkomus tapahtui. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai muista syistä. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

12. Palvelun Sulkeminen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaalle tarjottu palvelu

  • (i) kohdan 7 mukaisesti,
  • (ii) jos asiakas rikkoo sopimusehtoja eikä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa rikkomustaan viipymättä,
  • (iii) asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai
  • (iv) asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

Kohdat (iii) ja (iv) eivät sovellu Sähköposti -palvelun osalta.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä suljetun palvelun uudelleen avauksesta alkuperäisen mukainen maksu.

13. Tietosuoja Ja Henkilötietojen Käsittely

Toimitettavasta palvelusta riippuen palveluntarjoaja voi toimia käsiteltävien henkilötietojen osalta joko tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja käsittelijänä toimittaessaan palveluntarjoajan webhotelli -palveluita. Palveluntarjoajan käsitellessä henkilötietoja käsittelijänä, sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn KANIVA:n palveluiden tietojenkäsittelyehtoja.

Edellä mainitun lisäksi palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä esimerkiksi asiakassuhteen hallinnoimiseen, laskutukseen ja saatavien perintään. Lisätietoja palveluntarjoajan rekisterinpitäjänä suorittamasta henkilötietojen käsittelystä on saatavilla tietosuojaselosteesta.

14. Muut Ehdot

Sopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Palveluntarjoajalla on valitusta verkkotunnuksesta ja verkkotunnusrekisteristä riippuen tietyissä tilanteissa oikeus olla luovuttamatta asiakkaan verkkotunnusta, ennen kuin kaikki palveluntarjoajan verkkotunnusta koskevat saatavat asiakkaalta on suoritettu.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus tai kuluttaja-asiakkaiden osalta kuluttajan kotipaikan käräjäoikeus.

Mikäli asiakas on kuluttaja, asiakas voi viedä riidanalaisen asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen Kuluttajariitalautakunnan puoleen kääntymistä, asiakasta kehotetaan olemaan yhteydessä Kuluttajaneuvontaan.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja. Sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan yksi (1) kuukausi ennen niiden voimaantuloa.